ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران

دستگاه‌های همکار

درباره پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران

انجمن ملی صنعت پخش ایران برای موفقیت اعضای خود در بازار رقابتی و تبدیل شدن انجمن به یکی از بزرگ ترین نهادهای غیر دولتی، رویکردی فعال در زمینه افزایش سطح دانش حرفه ای و استفاده از پژوهش های علمی دارد، بدیهی است تعامل با تمام بازیگران تاثیرگذار این عرصه در رخدادی ملی به تحقق این اهداف و چشم اندازها کمک شایانی خواهد نمود.

این انجمن طی سنوات گذشته با برنامه ریزی دقیق و اتخاذ استراتژی های مناسب تبدیل به یکی از موثرترین و کلیدی ترین NGOهای کشور گردیده و نقش بزرگی در یکی از حساس ترین بخش های اقتصادی کشور ایفا نموده است.این انجمن در راستای ماموریت های ذاتی خود و با هدف توسعه صنعت پخش کشور و ارتقای ارزش آفرینی اقتصادی نسبت به برگزاری کنفرانس و نمایشگاه صنعت پخش در طی چهار دوره اقدام نموده که منجر به کسب دستاورد های قابل توجه در این حوزه استراتژیک گردیده است.

تداوم فعالیت های آموزشی و نیز گسترش تعاملات بین بخش های مختلف دولتی و خصوصی ، بخش های علمی و آکادمیک، فعالان صنعت پخش، تمرکز بر چالش ها و فرصت های این صنعت و با حضورمسئولین،کارشناسان و دست اندرکاران داخلی و بین المللی لذا اصلی ترین اهداف برگزاری این رویداد بوده است.

حامیان

گالری تصاویر
آخرین اخبار
فهرست