گرفتگی عروق اقتصاد ایران، گفت و گو با رئیس انجمن ملی صنعت پخش ایران

اگر اقتصاد ایران همچون موجود زنده ای باشد، صنعت پخش همانند رگ و مویرگ آن است که نقش خون رسانی در بدن این موجود زنده را به عهده دارد

به گزارش اکو ایران، اقتصاد ایران از اواخر دهه هفتاد به صورت متشکل با صنعت پخش آشنا شد؛ اما در این مسیر با مصائب زیادی دست و پنجه نرم کرده است؛‌از مداخلات دولتی گرفته تا نوسانات ارزی.

سهراب کارگر، رییس انجمن ملی پخش ایران از حال و روز این صنعت می گوید.

فهرست