برگزاری نشست اعضا با مدیران سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، سامانه مدیریت توزیع کالا و درگاه ملی مجوز ها

به گزارش دبیرخانه رویداد و به نقل از انجمن ملی صنعت پخش ایران، نشست اعضا با مدیران سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، سامانه مدیریت توزیع کالا و درگاه ملی مجوز ها در محل اتاق بازرگانی تهران در برگزار شد.

در این نشست به موارد زیر پرداخته شد:
🔹بررسی عملکرد، مزایا و معایب استفاده از سامانه های مذکور
🔹پرسش و پاسخ پیرامون مشکلات شرکت های عضو جهت رفع اشکال و ابهامات اعضا
🔹امکان پیگیری مشکلات و ابهامات آتی اعضا با سامانه های مذکور از طریق انجمن ملی صنعت پخش ایران
🔹تجمیع و ارائه لیستی از شرکتهای عضو از طریق انجمن ملی صنعت پخش ایران جهت جداسازی اطلاعات انبار و سامانه جامع تجارت
🔹پرسش و پاسخ پیرامون سامانه TTAC
🔹گفت و گو پیرامون موضوع شناسه کالا

فهرست