گزارش عملکرد اولین دوره نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

براسـاس برنامـه ریـزیهـای بعمـل آمـده، در جهـش دوم پتروشـیمی ، درآمد ایـن صنعت در سـال 1400 به 25 میلیـارد دلار و در سـال 1404 با جهـش سـوم صنعـت پتروشـیمی، به 37 میلیارد دلار خواهد رسـید که موجـب ارتقا جایگاه ایـران و قرار گرفتن در زمره 5 کشور نخسـت دنیـا در حـوزه تولید فرآورده‌های پتروشـیمی خواهد شـد و در این مسـیر هلدینگ خلیج فارس با برخـورداری از 22 شـرکت فعـال تولیـدی و خدماتـی و 10طـرح و پروژه در دسـت احـداث، نقش بزرگـی در این تحول خواهد داشـت.

پیرو نامگذاری سال 1398 از سـوی مقـام معظـم رهبری به نام سـال رونق تولیـد و با توجه به عزم شـرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مبنی بر حمایت و بهره گیری حداکثـری از توان داخلی در زمینه‌های مشـاوره، مهندسـی، تولید محصولات و خدمات، خریـداری حداکثری محصولات ایرانی در راسـتای حمایـت از تولیـدکننـدگان داخلـی، اسـتفاده از ظرفیت شـرکتهـای دانش بنیـان، توجه به تقویـت زنجیره تولیـد در صنعت پتروشـیمی و راه‌انـدازی نهضـت سـاخت داخـل در صنعت پتروشـیمی، ضرورت ارتبـاط تنگاتنگ بین ارکان و شـرکتهای تابعـه هلدینگ با ارائـه دهنـدگان خدمـات و تولیدکننـدگان محصولات مرتبـط برنامه‌ریزی‌های لازم جهت اقدام عملی در راستای تحقق شعار سال انجام گردید.

دانلود گزارش کامل رویداد

نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، معاونت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری و انجمـن سـازندگان تجهیـزات صنعت نفت ایران (اسـتصنا) و سـایر دسـت‌انـدرکاران این حوزه اسـتراتژیک، با محورهای «انتقال دانش فنی، مهندسی EPC، تولید قطعات و تجهیزات صنعت پتروشیمی، تقویت و استفاده از توان شرکتهای دانش بنیان، تقویت صنایع پایین دستی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، توجه به نقش پژوهش و فناوری در صنعت پتروشیمی، نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی» از تاریخ 27 لغایت 29 بهمن ماه در جزیـره کیـش برگزار گردید.

از ویژگی‌های بخش نمایشگاهی این رویداد می‌توان به پوشش 18000 هزار متر فضای نمایشگاهی توسط 160 شرکت فعال در صنعت پتروشیمی و برگزاری بیش از 400 جلسه از پیش هماهنگ شده و در بخش نشست‌های تخصصی برگزاری 17 کنفرانس و امضای 24 تفاهم نامه در دوره اول این رویداد اشاره کرد.

فهرست